Doelstelling

De HSN is op 12 oktober 1983 opgericht. Het doel, zoals beschreven in haar statuten, is het verlenen van steun:

  • Bij de behandeling van hoornvliesziekten, in het bijzonder met
    behulp van hooornvliestransplantaties benevens aanverwante methoden in de ruimste zin des woords
  • Aan het wetenschappelijk werk op het gebied van hoornvliesziekten
  • Bij de bestrijding en preventie van hoornvliesziekten
  • Aan het verwerven en distribueren van donorhoornvliezen

In de bijna twintig jaar van haar bestaan werden de vier aspecten van het doel afwisselend sterker benadrukt. Zeer verschillende middelen werden daarvoor gebruikt: voorlichtingsfolders, een video over de geschiedenis van hoornvliestransplantatie in Nederland, de driejaarlijkse ‘Kok van Alphen lezing’, waarbij een buitenlandse expert wordt uitgenodigd een voordracht te geven tijdens het wetenschappelijke jaarcongres van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, aanschaf van specifieke apparatuur, financiële steun aan onderzoeksprojecten.

De stichting is gestart met een paar grote campagnes om donateurs te werven.. Hierbij was de opzet van een hoornvliesbank voor donorhoornvliezen ten behoeve van transplantatie één van de belangrijkste thema’s. De officiële opening van deze bank in het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut op 19 februari 1987 was dan ook een hoogtepunt.

Inmiddels is er mede door de invoering van de Wet op de Orgaandonatie een wettelijke, organisatorische en financiële basis voor de hoornvliesbank gekomen en kan de stichting nu meer aandacht besteden aan ander onderwerpen als patiëntenvoorlichting en informatieverstrekking.
In al die jaren heeft de stichting, alleen of samen met zusterorganisaties, allerlei wetenschappelijke projecten waarin het hoornvlies centraal stond gesteund.

In ontwikkelingslanden komt slechtziendheid of blindheid door een hoornvliesziekte veel voor. De WHO schattingen geven aan dat het zo’n 14 miljoen volwassenen en 2 miljoen kinderen betreft. Hier is de stichting nog maar zeer beperkt actief geweest met o.a. de: ondersteuning van kennisoverdracht ten behoeve van de opzet van een hoornvliesbank en donorwerving in Jakarta.

Begonnen met een kantoor en twee parttime bureaumedewerkers in Den Haag, heeft de HSN sinds 1999/2000 domicilie gevonden in het ‘Oogziekenhuis Rotterdam’ met een postadres aldaar.